Затверджений

 рішенням Черкаської селищної ради

 від 11.12.2020   № 8/2-21

 

РЕГЛАМЕНТ

ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Розділ І. Загальні положення ( статті 1-9 )

Розділ ІІ. Сесія ради  

Глава 1. Порядок скликання сесії  ( статті 10-12)

Глава 2. Розпорядок роботи сесії  ( стаття 13)

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради ( статті 14-20)

Глава 4. Чергові і позачергові сесії  (статті  21-23 )

Глава 5. Порядок денний сесії   ( статті 24-28)

Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії ( статті 29-35)

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

Глава 1. Виключна компетенція ради  ( стаття 36)

Глава 2. Робочі органи сесії ( статті 37-39)

Глава 3. Ведення пленарних засідань ( статті 40-45)

Глава 4. Порядок надання слова ( статті 46-54)

Глава 5. Організація розгляду питань( статті 55-62)

Глава 6. Прийняття рішень ( статті 63-78)

Глава 7. Порядок голосування пропозицій ( статті 79-89)

Глава 8. Дисципліна та етика пленарних засідань ( статті 90-92)

Глава 9. Про порядок оформлення матеріалів сесії ( статті 93-96)

Глава 10. Конфлікт інтересів ( стаття 97)

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати ( статті 98-109)

Глава 2. Депутатські групи та фракції ( статті 110-118)

Глава 3. Селищний голова та секретар ради ( статті 119-129)

Глава 4. Постійні комісії ради ( статті 130-137)

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради ( статті 138-142)

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради ( статті 143-149)

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради ( статті 150-154)

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради ( статті 155-157)

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради ( статті 158-159)

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата ( статті 160-165)

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням ( статті 166-181)

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням  ( статті 182-192)

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови ( стаття 193)

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата ( статті 194-198)

Розділ 1Х. Виконавчий апарат ради ( стаття 199)

Розділ  Х. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради

( стаття 200)

Розділ X1. Особливості організації та проведення сесій в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану ( стаття 201)

Розділ X11. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього ( статті 202-204)

Розділ І. Загальні положення

 Стаття 1.Черкаська селищна рада є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

Порядок діяльності Черкаської селищної ради восьмого скликання ( надалі- ради), її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Діяльність ради здійснюється на принципах:

 1. народовладдя;

 2. законності;

 3. гласності;

 4. колегіальності;

 5. поєднання місцевих і державних інтересів;

 6. виборності;

 7. правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

 8. державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

 9. судового захисту прав місцевого самоврядування;

 10. підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями;

Стаття 2. Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, селищним головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Цим Регламентом  встановлюється порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

Регламент затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії селищної ради, рішенням ради, прийнятим бiльшiстю голосів депутатів вiд загального складу ради.

До прийняття  Регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову селищної ради, секретаря селищної ради  і постійну комісію з питань освіти, культури, туризму, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, законності та правопорядку, депутатської етики.

Повноваження селищної ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування і посадовим особам, крім випадків і у порядку, передбачених чинним законодавством.

Стаття 3. Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законами України «Про засади державної мовної політики» та «Про забезпечення функціонування української мови як державної» , або сам промовець.

Стаття 4.

 1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

Гласність роботи ради, постійних комісій реалізується шляхом:

 • трансляції пленарних засідань сесій ради ;

 • доведенням до відома громадськості інформації про роботу ради;

 • публікацією звітів про роботу та рішень ради на інформаційних стендах;

 • уможливленням громадянам спостерігати роботу ради;

 • інтернет-ресурсом ради, чи громади, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів, а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо;

 • надання інформації на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

 • за необхідності розміщення інформації в засобах масової інформації.

Відкритість засідань селищної ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються селищною  радою, та з прийнятими нею рішеннями.

 1. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.  У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

 2. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад,   представники державних органів та інших органів місцевого самоврядування, представники об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться місця.

 3. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

 4. Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.

 5. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

 6. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

 7. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється головою ради, виходячи тільки із вмісту зали засідань.

 8. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до зали зброю.

 1. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання.

 Стаття 5.

 1. У разі необхідності рада може прийняти рішення більшістю голосів від загального складу ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

 2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням селищної  ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

 3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми голова, депутати, посадові особи селищної ради, а також особи, присутність яких визнана радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам ради посади та прізвища запрошених осіб.

 1. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото-, кіно -, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 1. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.

Стаття 6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 7. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.

Стаття 8.

 1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

 2. Герб громади та Прапор громади встановлюються на будинку ради на постійно.

 3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та Прапор громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

Стаття 9.

Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України та Гімну територіальної громади.

Розділ ІІ. Сесія ради

Глава 1. Порядок скликання сесії

 Стаття 10.

 1. 1Рада проводить свою роботу сесійно.

 2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

 Стаття 11.

 1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.

Стаття 12. Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

Глава 2. Розпорядок роботи сесії

Стаття 13.

 1. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться   у третю середу місяця  з 13.00 до 16.30,  з перервою на 10 хвилин  після роботи  ради протягом 1 години 30 хвилин, якщо радою не буде прийнято іншого рішення. Засідання постійних депутатських комісій проводяться напередодні засідання сесії- за 2-3 дні ( у другій половині дня).

 2. Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.

 3. Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1. цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.

Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

Стаття 14. Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноваження складу ради.

Стаття 15. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 5 дні до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

Стаття 16.

 1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний селищний голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради.

 2. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає новообраний сільський, селищний, міський голова не пізніш як за 3 дні до початку першої сесії ради нового скликання.

 3. Підготовча депутатська група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

 4.  Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

 5. Про проведену роботу підготовча депутатська група готує інформацію на першу сесію ради.

Стаття 17.Робоча група спільно з апаратом ради до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії.

Стаття 18.

 1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

 2.  До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

 3. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії.

Стаття 19.

 1. На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

 2. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

Стаття 20.

 1. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії;

2) обрання лічильної комісії;

4) інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання;

5) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

6) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

7) обрання голів постійних комісій ради.

 1. Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення .

 2. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 

Глава 4. Чергові і позачергові сесії

Стаття 21. Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- селищним головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

 - виконавчим комітетом ради.

Стаття 22.

 1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру – не рідше ніж один раз на місяць.

 1. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради; у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії. Ця інформація обов’язково публікується на офіційному сайті ради, оприлюднюється в інший спосіб.

 2. Забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних та тимчасових контрольних комісій та депутатів ради громади забезпечує виконавчий апарат ради який:

a) здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій та комісій ради;

б) здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності депутатів;

в) проводить реєстрацію депутатів;

г) реєструє депутатські запити;

д) відповідає за друкування (розмноження) матеріалів сесії та постійних комісій;

е) веде діловодство ради;

є) виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

 

 Стаття 23.

 1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

 1. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

 1. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 2. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

Глава 5. Порядок денний сесії

 Стаття 24.

 1. Проект порядку денного формується апаратом ради.

 1. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

 2. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

Стаття 25.Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 26.

 1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

 1. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

 1. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

 1. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.

Стаття 27.

 1. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів.

 1. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

 2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства селищної  ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням .

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

Проекти рішень ради передають до відповідних відділів для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, то на ньому ставлять візу, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надають висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.

Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, або виникли суперечки, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на засіданні постійної комісії із запрошенням голів інших постійних комісій.

Проект порядку денного з доопрацьованими проектами рішень надсилаються депутатам на особисту електронну адресу, надану депутатом.

 

Стаття 28.

 1. 1.Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

 1. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією, про зміну черговості розгляду питань порядку денного, головуючий на засіданні селищної ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування «за основу».

Після прийняття проекту порядку денного «за основу» головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії ради.

Пропозиція до проекту порядку денного сесії ради, яка за результатами голосування ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування «у цілому».

Якщо проект порядку денного «у цілому» не прийнято, він ставиться на голосування «по пунктах». Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

Якщо порядок денний не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим «у цілому».

Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому».

 Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

Стаття 29.

 1. Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

Стаття 30.

1. Текст проекту рішення ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2.Текст проекту рішення ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями ради.

 1. Не допускається внесення на сесію ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення ради з аналогічного питання.

 2. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

 3. Проект рішення у резолютивній частині обов’язково має містити пункти, що передбачають:

1) конкретні заходи, при необхідності – із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів;

2) точні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо;

3) доручення про контроль за виконанням відповідними постійними комісіями селищної ради;

4) вимоги щодо термінів оприлюднення рішень селищної ради нормативного характеру.

До проекту рішення додаються:

– лист погодження;

– документи, що обґрунтовують рішення, у тому числі пояснювальна записка;

– лист розсилання (перелік підприємств, установ і організацій, яким необхідно направити рішення).

 1. Проект рішення вважається підготовленим після узгодження та візування всіма необхідними посадовими особами, що беруть участь у підготовці та узгодженим з постійною профільною депутатською комісією. У лист узгодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, голови постійних депутатських комісій, чиї інтереси торкаються відповідного рішення. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та Регламенту він повертається автору проекту для доопрацювання.

Стаття 31.

Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

Підготовлені проекти рішень передаються до виконавчого апарату селищної ради на паперових носіях та в електронному вигляді.

 

Стаття 32.

 1. Підготовлені проекти рішень ради перед передачею його до розгляду на профільній комісії  проходять юридичну експертизу в юридичній службі .

 1. Підготовлені проекти рішень ради повинні містити: - підпис виконавця, який готував проект рішення; - підписи осіб, які погоджували дане рішення. До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із міського бюджету та відчуженням комунального майна.

Стаття 33.

 1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

 

Стаття 34.

 Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття  чергової сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття  чергової сесії доводить їх до відома депутатів.

 

 Стаття 35.

 Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

 Глава 1. Виключна компетенція ради

Стаття 36.

Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Глава 2. Робочі органи сесії

Стаття 37.

 Для забезпечення роботи пленарних засідань обирається робочий  орган сесії з числа депутатів: - лічильна комісія.

 Лічильна комісія створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.

Лічильні комісії формуються, як правило, з трьох депутатів.

Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого.

Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи/фракції.

 Підрахунок голосів під час обрання першої лічильної комісії здійснює головуючий.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 38.

 1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

 1. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії.

 1. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим  поіменним голосуванням, а в окремих випадках  шляхом підняття руки.

 1. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.

Стаття 39.

 1. В необхідних випадках за рішенням ради може створюватись редакційна комісія з числа депутатів.

 1. Редакційна комісія готує кінцевий текст рішення ради, інші визначені радою матеріали.

 Глава 3. Ведення пленарних засідань

 

Стаття 40.

 1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії. 2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 Стаття 41.

 1. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний, голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

 

Стаття 42.

 1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

 

 1. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

 1. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 43.

 1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

 1. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

 1. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

 1. На вимогу депутатської групи (фракції) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

Стаття 44.

 

На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

 

Стаття 45.

 1. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

 1. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

Глава 4. Порядок надання слова

 

 Стаття 46.

 1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

 1. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

 1. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 1. У разі  виникнення  обставин непередбачуваної сили  ( карантинні заходи, відрядження тощо ) застосовувати можливість виступати з доповідями по  питанням  порядку денного   за допомогою  інтернет - зв’язку в режимі відео конференції.  

Стаття 47.

 1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

 1. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

 Стаття 48.

 1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до  посадової особи виконавчого апарату , яке ним реєструється.

 1. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

 1. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 Стаття 49.

 В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

 

 Стаття 50.

 1. У разі створення, кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування

 2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

 

 Стаття 51.

 На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 

Стаття 52.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

 2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

 3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

 4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

Стаття 53.

 1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

 1. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова,промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції) – зазначає і її назву.

 Стаття 54.

Перед завершенням роботи сесії у  розділі «різне» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями.

Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.  Рішення з питань порядку денного в розділі «Різне» не приймаються.

 

Глава 5. Організація розгляду питань

 Стаття 55.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

 

Стаття 56.

 1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

 1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії;

3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

 5) виступи депутатів з мотивів голосування.

 1. З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, рада приймає рішення без обговорення.

 Стаття 57.Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

 

Стаття 58. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 

Стаття 59. Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть податичеред посадову особу виконавчого апарату  на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.

 

 Стаття 60. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

 1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

 

Стаття 61. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі на ім’я головуючого.

 

Стаття 62.Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

 

Глава 6. Прийняття рішень

Стаття 63. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 

Стаття 64.

 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

 1. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

 

Стаття 65. Рішення ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

 

Стаття 66.

 1. Рішення ради приймаються відкритим та відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

 1. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

 1. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

Стаття 67.

 1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування.

 1. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 1. На офіційному веб-сайті селищної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради .

 1. Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином: член лічильної комісії оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «За», «Проти» чи «Утримався». Іншій член комісії відмічає результати голосування депутата в списку депутатів, підраховує та оголошує результати голосування.  Результат голосування за кожен варіант заноситься до протоколу сесії ради.

 2. Поіменне голосування може проводитися а допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата або без такого (в закритому режимі);

 3. Після закінчення кожного голосування за допомогою системи електронного голосування його результати висвітлюються на інформаційному табло в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

Стаття 68.

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради  у виняткових випадках, передбачених регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відмічає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

 1. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом  ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

 1. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від виконавчого апарату складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 

 1. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.

 1. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

 1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 69.

 1. Персональні обрання, призначення, затвердження на посади чи до складу колегіальних органів або відкликання чи усунення з посади здійснюються радою таємним голосуванням.

 1. Двома третинами голосів від свого загального складу рада може приймати рішення про відкрите голосування із вказаних питань, якщо це не стосується:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  голови громади.

Стаття 70.

 1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

 1. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

 1. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

 1. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

 1. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

Стаття 71.Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

 

Стаття 72.

 1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

 1. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 73.Формою виконання рішень ради може бути протокольне  та допротокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

Стаття 74. Всі рішення приймаються радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

Стаття 75.Рішення ради може бути зупинено сільським, селищним, міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 76.

 1. Прийняті радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

 2. Про прийняті рішення сповіщається  на офіційному веб-сайті селищної ради, а в окремих випадках,  визначених законодавчими актами України, в засобах масової інформації.

 3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 77.

 1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження/підписання документа.

 2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

 3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

Стаття 78. Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

Глава 7. Порядок голосування пропозицій

Стаття 79.

 1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

 2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 80. Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

Стаття 81.

 1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

 2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

 3. Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні дає представник від юридичної служби.

 4. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

Стаття 82.

 1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.

 2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

 3. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

 4. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

Стаття 83.

 1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

 2. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 3. Голосування проводиться за допомогою підняття рук чи системи для голосування при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

 4. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

Стаття 84. В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради:

 - щодо перерви у пленарному засіданні;

 - щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

- про припинення обговорення питання порядку денного;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

 - про перенесення питання порядку денного;

- про повторний розгляд сесійного питання.

 

Стаття 85. Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

Стаття 86. Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

Стаття 87. При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи та фракції висловити свою думку «за» чи «проти».

Стаття 88. Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

Стаття 89.Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Глава 8. Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 90.

 1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

 2. Депутат або представник депутатської фракції, групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.

 3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

 4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

Стаття 91.

 1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради,- головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

 2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

Стаття 92. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Глава 9. Про порядок оформлення матеріалів сесії

Стаття 93. Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми (відеозапису) сесії.

Стаття 94.

 1. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;

3) порядок денний і регламент часу роботи;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

 1. До протоколу сесії додаються:

1) тексти доповідей і співдоповідей;

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

3) список присутніх на сесії депутатів;

4) поправки і доповнення до проектів рішень;

5) довідки, зауваження;

 6) порядок ведення сесії.

Стаття 95. Фонограма (відеозапис) сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у виконавчому апараті ради протягом 1 року.

Стаття 96.

 1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим

 2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

Глава 10. Конфлікт інтересів

 

Стаття 97.

 1. Селищний голова, секретар, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, депутати селищної ради зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

На виконання цієї вимоги законодавства вищезазначені особи зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

 1. Селищний голова, секретар, депутати селищної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, які можуть прямо чи опосередковано вливати на їх інтереси, за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання. В разі прийняття рішення стосовно себе, близьких осіб, коло яких визначено Законом України «Про запобігання корупції», (близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням ) депутат, селищний голова оголошують  заяву, про недопущення конфлікту інтересів, яку подає секретарю селищної ради до початку  голосування по  питанню порядку денного сесійного засідання.

 1. Здійснення контролю за дотриманням вимог закону щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, надання зацікавленим особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на   профільну постійну комісію .

 1. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

Глава 1. Депутати

Стаття 98. Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

Стаття 99.

 1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

 2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Стаття 100.

 1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії;

- підготовці проектів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;

- підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед селищною  радою;

- інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

 

 Стаття 101. Відповідно до частини 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

 Стаття 102. Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.

 Стаття 103. Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 Стаття 104. Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями щоквартально у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

 Стаття 105.

 1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

 2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

 Стаття 106. Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.

 Стаття 107. Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 Стаття 108. Постійна комісія ради з питань освіти, культури, туризму,  спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення,законності та правопорядку, депутатської етики в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань освіти, культури, туризму,  спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення,законності та правопорядку, депутатської етики  згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

 Стаття 109. Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Глава 2. Депутатські групи та фракції

Стаття 110. Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як 7 депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

Стаття 111. Депутатські групи (фракції) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

Стаття 112.

 1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

 2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції).  Селищний, голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

 Стаття 113. Депутатські групи (фракції) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

 Стаття 114.

 1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

 2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

 3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до ради.

 4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції) ради.

 Стаття 115. Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

Стаття 116. Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

Стаття 117. Депутатські групи (фракції) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

Стаття 118. Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції) на зборах групи (фракції) більшістю від загального складу групи (фракції).

Глава 3. Селищний голова та секретар ради

Стаття 119.Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

Стаття 120. Селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 Стаття 121. Селищний голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

Стаття 122. Повноваження селищного голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

Стаття 123. Селищний голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

 Стаття 124. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 Стаття 125. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 126. Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

Стаття 127. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 128. Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

Стаття 129. На селищного голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

Глава 4. Постійні комісії ради

Стаття 130. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та Регламентом.

Стаття 131. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням селищного голови та за згодою депутатів.

 Стаття 132. Кількісний склад комісії визначається радою, але на менше 5-ти членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 133.

 1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням селищного голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.

 2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний селищною радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

Стаття 134.Координує роботу постійних комісій ради секретар ради, організаційне забезпечення  роботи постійних комісій здійснює виконавчий апарат селищної ради.

Стаття 135.Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням селищного голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.

 Стаття 136. Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з селищним головою або секретарем ради і головою постійної комісії.

Стаття 137. Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 138. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

 Стаття 139. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 140. Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

Стаття 141. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 Стаття 142. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ V. Формування виконавчих органів ради

Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

Стаття 143. Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Стаття 144. Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

 Стаття 145. Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.

 Стаття 146. Постійні комісії після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх селищному голові.

Стаття 147.Селищний голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

Стаття 148. Селищний голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

Стаття 149. У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів,  селищний голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

Стаття 150. Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

Стаття 151. Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований заступником селищного голови ( у разі відсутності в штаті  заступника  селищного голови -  секретарем виконкому) і начальником фінансового відділу.

Стаття 152. При розгляді формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступника  селищного голови ( секретаря виконкому),  секретаря  селищної ради,  керуючого справами виконавчого апарату селищної  ради, начальника фінансового відділу.

Стаття 153. Голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

Стаття 154. У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

Розділ VI. Здійснення контролю

Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

Стаття 155.Рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

Стаття 156. Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

Стаття 157. За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

Стаття 158. Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

Стаття 159. Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

Стаття 160.

 1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

 2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

 3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Стаття 161. Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

Стаття 162. Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Стаття 163.

 1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

 2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

 3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Селищний голова доводить текст звернення до адресата.

Стаття 164.

 1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

 2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 165. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

 Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

Стаття 166. Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

Стаття 167. На основі прогнозованого фінансовим відділом ради розвитку соціально-економічного стану громади   на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів фінансовий відділ  ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

Стаття 168. Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

Стаття 169. З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає начальник фінансового відділу або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 14 днів.

Стаття 170.Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послуг та підприємництва.

Стаття 171. Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

Стаття 172.

 1. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послуг та підприємництва попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій ради.

 2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з фінансовим управлінням розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

 3. Фінансовий відділ ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

Стаття 173. На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

 Стаття 174. Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

 Стаття 175.Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва. Інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.

Стаття 176.

 1. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної ради  щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

 2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

Стаття 177. Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

Стаття 178. Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва.

 Стаття 179.Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва  розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з фінансовим управлінням готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

Стаття 180. Після доповіді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності  селищної  ради та після інформації голови постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

Стаття 181. У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року офіційне друковане видання та офіційний веб-сайт публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до газети відділ бухгалтерського обліку та звітності селищної  ради. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

Стаття 182. Формування програми соціально-економічного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

 Стаття 183. Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

 Стаття 184. Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва.

Стаття 185. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

Стаття 186. Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури ради спільно з профільними постійними комісіями.

Стаття 187.

 1. Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

 2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

Стаття 188. В разі незатвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.

Стаття 189. Протягом поточного доку до програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, управління комунальною власністю, регуляторної та інвестиційної політики, торгівлі, послу та підприємництва з наступним затвердженням радою.

Стаття 190. Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.

Стаття 191. Виконання програми соціально-економічного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

Стаття 192. Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

Глава 3. Дострокове припинення повноважень селищного голови

Стаття 193.Підстави  та процедура  дострокового припинення повноважень селищного голови  викладені в статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

Стаття 194. Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

 4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

Стаття 195. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням  профільної постійної комісії розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

 Стаття 196. Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.

Стаття 197.

1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

 2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

Стаття 198. Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації.

Розділ 1Х. Виконавчий апарат ради

Стаття 199.

1.Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура, чисельність та витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови селищної ради .

2. Виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з громадами населених пунктів, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчий апарат ради:

- здійснює організаційно-технічну підготовку сесій ради,

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців,

- надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією,

- організовує узагальнення доручень виборців, веде їхній облік і здійснює контроль за їх реалізацією,

- надає методичну  і практичну допомогу постійним комісіям в організації їх діяльності,

   • розглядає доручення голови ради, звернення, адресовані раді,  веде їхній облік,

   • здійснює організаційно-технічні заходи щодо підготовки і проведення  референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів органів місцевого самоврядування,

   • організовує навчання депутатів ,

   • бере участь у підготовці нарад, семінарів, інших заходів, які проводяться радою, постійними депутатськими комісіями.

РОЗДІЛ Х. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради

Стаття 200.

 1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів   ради здійснюється відповідно до  плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи   ради. Після затвердження плану роботи   ради план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті Ради.

 1. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, Рада вносить зміни до плану не пізніше  десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

 1. Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає профільній  постійній комісії Ради проект  регуляторного акта  разом з аналізом регуляторного впливу,  не пізніше, ніж за  два місяці  до засідання сесії   ради. Постійна  комісія здійснює  підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта. Експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8  Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 1. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений.

 1. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень Ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

Розділ X1. «Особливості організації та проведення сесій та засідань постійних комісій ради в умовах надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

Стаття 201.

 1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях пленарні засідання ради та засідання постійних комісій ради можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування.

 2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

 3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання ради чи постійної комісії. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного депутата. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання

 4. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на апарат ради або виконком.

 5. Реєстрація, виступи, голосування депутатів селищної ради здійснюється після ідентифікації їх особи під час відеозв’язку.

 6. Голосування здійснюється шляхом підняття руки після оголошення селищним головою відповідного варіанту «за», «проти», «Утримався». Депутат повинен тримати руку до тог часу, поки триває підрахунок голосів. Депутати, які не підняли руку під час голосування, зазначаються як такі, що не голосували.

Розділ X11. Заключні положення

Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

Стаття 202. Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

Стаття 203.Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

Стаття 204.Профільна  постійна комісія ради готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.