Черкаська селищна рада

об’єднана територіальна громада

Регламент

Затверджений

рішенням Черкаської

селищної ради від 14.01.2016 № 7/3-43          

 

 

Регламент

ЧЕРКАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ради

/об’єданої територіальної громади/

7-го скликання

 

                                                  Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Діяльність селищної  ради

Стаття 1. Правові засади діяльності селищної  ради

1. Черкаська селищна рада об’єднаної територіальної громади (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2.Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

 

3.Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 2. Регламент ради

1.Порядок діяльності селищної ради, її депутатів, органів і посадових осіб визначається Конституцією України, чинним законодавством України та цим Регламентом.

 

2. Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та зако­нами України.

 

3.Регламент затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії селищної ради, рішенням ради, прийнятим бiльшiстю голосів депутатів вiд загального складу ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

До прийняття  Регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

4.У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни i доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України.

8.Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову селищної ради, заступника голови селищної ради, секретаря селищної ради  і постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров`я та соціального захисту населення, законності та правопорядку, депутатської етики.

 

9.Повноваження селищної ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування і посадовим особам, крім випадків і у порядку, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 3. Акти селищної ради

1.Акти селищної  ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими для виконання на території Черкаської селищної ради об’єднаної територіальної громади  громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території селищної ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

 

2.На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів.

 

3.Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

 

Стаття 4. Мова роботи ради

 1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення місцевої ради в роботі ради може використовуватись інша мова, прийнятна для більшості жителів громади. При цьому офіційним текстом акта, є текст українською мовою.

 

Стаття 5. Основні принципи діяльності ради

Діяльність ради здійснюється на принципах:

 1. народовладдя;
 2. законності;
 3. гласності;
 4. колегіальності;
 5. поєднання місцевих і державних інтересів;
 6. виборності;
 7. правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
 8. державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
 9. судового захисту прав місцевого самоврядування;
 10. підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями;
 11. дотримання правил етичної поведінки, згідно з положеннями глави 13 цього Регламенту.

Глава 2. Гласність у роботі селищної ради

Стаття  6. Гласність у роботі ради

 

1. Засідання ради, її колегії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про роботу ради;

2) публікацією звітів про роботу та рішень ради на інформаційних стендах;

3) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

4) інтернет-ресурсом ради, чи громади, на якому розміщуються ухвалені акти ради та її виконавчих органів, а також забезпечується можливість їх пошуку за різними складовими: назвою, датою ухвалення, тощо.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання,  поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 7. Присутність на пленарних засіданнях ради

 1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради, або за запрошенням голови ради, а також заступника голови ради, голів постійних комісій, погодженим з головою ради, можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться місця.

Запрошені особи, що присутні на пленарному засіданні селищної  ради та її органів, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені даним Регламентом. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх депутатів можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

 1. Заявки громадян для оформлення дозволу на присутність в залі засідання подаються до селищної ради не пізніш як за 48 годин до проведення пленарного засідання сесії селищної ради для опрацювання та їх подальшого направлення до організаційної роботи селищної ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії селищної ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, оголошується головою селищної ради.

Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється головою ради, виходячи тільки із вмісту зали засідань.

 1. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.
 2. Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.
 3. Забороняється в залі пленарного засідання користуватися засобами мобільного зв’язку, а також вносити до залу зброю.
 4. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (автори проектів рішень, експерти), проходять до залу засідань за запрошенням особи, що головує на пленарному засіданні сесії, та залишають зал відразу після закінчення розгляду питання.

Стаття 8. Відкритість і гласність роботи районної ради

 1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.
 2. Гласність роботи ради, постійних комісій реалізується шляхом: трансляції пленарних засідань сесій ради по телебаченню; оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті районної ради; надання інформації на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації»; за необхідності розміщення інформації в засобах масової інформації.
 1. Відкритість засідань селищної ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються селищною  радою, та з прийнятими нею рішеннями.
 2. Представники ЗМІ можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради при її виконавчому апараті в порядку, визначеному законодавством чи окремим розпорядженням голови. Відмова в акредитації вмотивовується.
 3. У разі порушення акредитованим представником засобів масової інформації законів про інформацію або цього Регламенту він позбавляється акредитації згідно рішення селищної ради.
 4. Гласність засідань селищної ради забезпечується шляхом її трансляції по телебаченню і радіо, обов’язкового розміщення на офіційному сайті Черкаської селищної ради в мережі Інтернет.

Стаття 9. Закриті засідання ради

 1. У разі необхідності рада може прийняти рішення більшістю голосів від загального складу ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2.Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням селищної  ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

 1. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми голова, депутати, посадові особи селищної ради, а також особи, присутність яких визнана радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам ради посади та прізвища запрошених осіб.

 

 1. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати фото -, кіно -, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

Стенографування, підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 1. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається у кожному конкретному випадку рішенням ради.

 

Стаття 10. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2. Герб громади та прапор громади встановлюються на будинку ради на постійно.

3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та прапор громади встановлюються в залі, де проходить засідання.

4. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил:

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри більші за Державний Прапор України;

- прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду будинку) боку або нижче Державного Прапора України.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Глава 3. Депутати

Стаття 11. Правові засади діяльності депутатів ради

 1. Порядок діяльності депутата ради, його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України та цим Регламентом.
 2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками у одномандатному  виборчому окрузі.
 3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата ради або ради, до складу якої його обрано.
 4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.
 5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 12. Посвідчення та знак депутата ради

Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

 • посвідчення про реєстрацію депутата, видані селищною територіальною виборчою комісією;
 • посвідчення депутата селищної ради за підписом голови селищної ради;

Депутат ради забезпечується місцем у залі засідань ради.

Стаття 13. Форми роботи депутата ради

 1. Діяльність депутата в раді включає:
 • участь у пленарних засіданнях ради;
 • участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх робочих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
 • участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
 • виконання доручень ради та її органів;
 • роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
 • роботу з населенням громади.
 1. Діяльність депутата ради здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради або її президії.
 2. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано. У разі його відсутності, завчасно письмово повідомляє голову ради про причини свого неприбуття.

У разі ненадання такого письмового повідомлення та систематичної відсутності (протягом року більше половини засідань) на засіданнях ради, постійних депутатських комісіях, групах, Черкаська селищна  рада, через засоби масової інформації, доводить до відома виборців інформацію щодо порушення цим депутатом вимог закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та даного Регламенту.

Порядок відкликання депутата селищної  ради здійснюється відповідно до процедури, передбаченої Законом  України «Про статус депутатів місцевих рад».

 1. Участь у пленарних засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.

 

 

Стаття 14. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою,

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) входити до складу фракцій та груп у раді;

13) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4. Депутат забезпечується інформацією про заходи, які проводяться у межах територіальної громади за ініціативою чи сприяння органів та посадових осіб ради.

Глава 4. Депутатські групи та фракції ради

Стаття 15. Добровільні об'єднання депутатів

1. Депутати  ради мають право на об'єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності у виборчих округах можуть добровільно об'єднуватися в депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як троє депутатів, виборчі округи яких ме­жують між собою чи об'єднані спільними елементами міської інфраструктури.

3. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів та/або партійного членства, можуть об'єднуватися в депутатські фракції за умови, якщо до їх складу входить не менше трьох депутатів ради.

4. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.

5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу групи чи фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 16 . Утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції.

Стаття 17. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції уповноважена особа від групи чи фракції подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів – членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.

2. Секретар ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад.

3. З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп.

5. Про зміни у складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.

6. У разі якщо склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Погоджувальної ради[1], представництво фракції в якій втрачається.

Стаття 18. Права депутатських груп та фракцій

1. Депутатські фракції мають право на представництво в Погоджувальній раді  – від кожної фракції по одному представнику.

2. Депутатські групи та фракції мають право на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв'язку з утворенням нових груп та фракцій в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

3. Депутатські групи та фракції можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної групи/фракції.

4. Депутатські групи/фракції мають право обов'язкового виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою.

5. Жодна депутатська група/фракція не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

6. Депутати і депутатські групи/фракції можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим регламентом.

7. Депутатські групи/фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням депутатської групи/фракції може бути проведене закрите засідання.

8. Керівництво депутатської групи/фракції може в письмовій формі доручити виконання закріплених за представником групи/фракції цим регламентом функцій будь-кому із членів відповідної депутатської групи /фракції.

9. Селищний  голова забезпечує зареєстровані депутатські групи/фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим регламентом функцій.

10. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи/фракції секретар ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської групи/фракції.

 

Глава 5 . Погоджувальна рада

Стаття 19. Утворення Погоджувальної ради

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Погоджувальна рада.

2. До складу Погоджувальної ради  входять: селищний голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій.

3. Для розгляду питань, пов‘язаних з проектами рішень щодо містобудівної документації, виділення земельних ділянок, надання дозволів на будівництво об‘єктів в окремих поселеннях , що входять до складу громади, на засідання Погоджувальної ради запрошуються старости таких поселень і їм гарантовано надається право слова з цих питань.

Стаття 20. Діяльність Погоджувальної  ради

1. Погоджувальна рада  вносить пропозиції з питань порядку денного, про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2. Погоджувальна рада  збирається на засідання за пропозицією селищного голови, але не рідше одного разу на квартал та обов'язково не пізніше як за три дні до початку сесії ради. Засідання Погоджувальна рада може скликатися (в тому числі невідкладно) за ініціативою не менш як третини її складу.

3. Погоджувальна рада  здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Погоджувальної ради  є правоспроможними за умови присутності на них не менш як половини її складу. Засідання Колегії веде селищний голова, під час його відсутності – секретар ради, а у разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції – обраний Погоджувальної радою  для цього випадку член ради.

4. Рішення Погоджувальної ради  приймаються на її засіданнях більшістю голосів її складу. У разі відсутності голови постійної комісії ради на засіданні Погоджувальної ради  право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів (за винятком організації роботи самої Погоджувальної ради) має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується керівника фракції.

5. Депутати мають право брати участь у відкритих та закритих засіданнях Колегії з дорадчим голосом. На засіданнях Погоджувальної ради  (в тому числі і закритих за згодою більшості членів ради) мають право бути присутніми інші визначені Погоджувальною радою  особи.

6. Членам Погоджувальної ради  за звичайних обставин не пізніш як за 3 дні повідомляється, які питання планується розглянути на засіданні, і надаються необхідні матеріали.

7. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер і направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються, а також надаються депутатам для ознайомлення, за їх зверненням.

8. Інформація про основні питання, розглянуті Погоджувальною радою , та прийняті нею рішення може надаватись органам масової інформації.

Стаття 21. Повноваження Погоджувальної ради

1. Погоджувальна рада  у зв'язку зі скликанням і проведенням сесій ради:

1) розглядає проекти порядку денного сесій та розкладу засідань ради;

2) у разі необхідності розглядає питання скликання додаткових засідань та позачергових сесій ради;

3) вживає заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;

4) вирішує інші питання, пов'язані зі скликанням і проведенням сесій ради.

2. З метою координації і організації діяльності постійних і тимчасових комісій ради Погоджувальна рада:

1) передає їм для додаткового розгляду проекти рішень та інших матеріалів ради, заслуховує повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації;

2) вживає заходів для організації скоординованої спільної роботи комісій ради, а також забезпечення присутності депутатів на їх засіданнях;

3) розробляє річний і перспективний плани роботи ради і подає їх на її розгляд:

4) визначає необхідність розробки проектів рішень та інших документів ради на договірній основі, направлення проектів рішень та інших документів ради на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного пошуку чи наукового дослідження;

5) організовує перевірку пропозицій, проектів рішень, внесених до ради, на їх відповідність завданням на розроблення і вимогам щодо оформлення;

6) організовує подання інформаційної, наукової, правової, матеріально-технічної, фінансової та іншої допомоги комісіям ради;

7) здійснює інші функції, передбачені законодавчими актами та рішеннями ради.

 

РОЗДІЛ 111. Форми реалізації депутатських повноважень

Глава 6. Депутатський запит,депутатське запитання і депутатське звернення

Стаття 22. Поняття депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

Депутати ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на  підпорядкованій території.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або засідання постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 23. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

 1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі.

При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує короткий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

 1. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного кожного пленарного засідання ради.

 

 1. У депутатському запиті зазначається: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Текст депутатського запиту долучається до протоколу сесії.

На вимогу депутата (депутатів), які підписали запит, головуючий надає слово для пояснення та додаткового обґрунтування необхідності такого запиту.

 1. Депутатський запит, проголошений в усній формі на пленарному засіданні ради, також має містити суть проблеми та вимог, назву органів та прізвище посадових осіб, до яких адресовано запит.

 

 1. По кожному депутатському запиту рада приймає рішення. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Стаття 24. Відповідь на депутатський запит

 1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні ради.
 2. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.
 3. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

Стаття 25 Депутатський день

Депутатський день проводиться за необхідністю, з метою надання інформації, яка необхідна для здійснення депутатами своїх повноважень, а також для розгляду актуальних питань стану справ в районі.

На депутатський день можуть також виноситися для обговорення питання чергової сесії районної ради.

Глава 7. Дисципліна та етика

Стаття 26. Дисципліна та етика на сесіях ради

1.На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.

 1. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми/протоколу пленарного засідання ради.

3.Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

 1. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

Стаття 27. Етичні принципи поведінки

 1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Депутати зобов’язані:

 • захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;
 • з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;
 • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
 • обов`язково бути присутнім на кожному засіданні ради, комісії, групи.

 

 1. Сумлінне виконання своїх обов’язків

Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах громади.

Депутати зобов’язані дотримуватись ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад», цього Регламенту та вимог чинного законодавства України, виконувати рішення ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.

Депутат ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів ради перед виборцями.

Звіт депутата ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

Звіти і зустрічі депутатів районної ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

 1. Професіоналізм

Депутати зобов’язані:

 • виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;
 • підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;
 • діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

 

 1. Лояльність

Депутати зобов’язані:

 • утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;
 • уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету селищної ради.

 

 1. Громадська довіра

Депутати зобов’язані:

 • зміцнювати авторитет селищної ради та її виконавчого апарату й свою власну репутацію;
 • усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

 

 1. Прозорість, відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність ради, її депутатів та посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

 1. Поважне ставлення та толерантність

Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва районної ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.

Депутати повинні:

 • шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;
 • виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

 

 1. Неупередженість

Депутати зобов’язані:

 • приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання незаконних переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;
 • не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.

 

 1. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити раду.

 1. Запобігання корупції

Депутати повинні:

 • суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;
 • своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;
 • декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;
 • ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами

 

 1. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

 1. Конфлікт інтересів

Депутати не мають права:

 • використовувати статус депутата селищної ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;
 • користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків.

Депутати зобов’язані:

 • запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів – вжити заходів з його врегулювання.

 

 1. Використання майна

Депутати зобов’язані:

 • ощадливо та ефективно використовувати майно територіальної громади під час здійснення депутатських повноважень.

Депутатам забороняється:

 • використовувати майно територіальної громади в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальної громади.
 1. Використання інформації

Депутати зобов’язані:

 • забезпечити доступність інформації про діяльність селищної ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, що встановлені чинним законодавством.
 • використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

Стаття 28. Відповідальність за порушення принципів етичної поведінки

За порушення принципів етичної поведінки депутати селищної ради несуть відповідальність, встановлену законодавством України

 

Глава 8. Посадові особи ради

Стаття 29. Голова громади

 

1. Голова громади є головною посадовою особою в системі органів місцевого самоврядування громади.

2. Повноваження голови громади починаються з моменту оголошення відповідною  виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження голови громади визначаються чинним законодавством і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

    4. При здійсненні наданих повноважень голова громади є  підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів.

5. Щорічно селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та громадою про роботу виконавчих органів ради;

6.Рада більшістю голосів може зажадати позачергового звіту голови громади, якщо за це проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту пройшло не менше як три місяці.

 Стаття 30. Повноваження голови ради

 1. Голова ради відповідно до своїх повноважень:
 • скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;
 • забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
 • представляє раді кандидатури для обрання на посади заступника голови районної ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури виконавчого апарату районної ради, витрат на її утримання;
 • вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
 • координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 • організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 • організує роботу президії ради (у разі її створення);
 • призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
 • здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
 • є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
 • підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
 • забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує гласність у роботі ради та її органів, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
 • представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 • звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін;
 • вирішує інші питання, доручені йому радою.
 1. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.
 2. Розпорядження голови селищної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті ради, всі інші рішення – з моменту їхнього прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

 

Стаття 31. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією голови громади радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та регламентом:

- скликає сесії ради;

- веде засідання ради;

- підписує протоколи сесії та її рішення;

2) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням селищного голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів;

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту.

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд селищного голови та Колегії згідно з положеннями цього регламенту.

4. Секретар ради забезпечує контроль за комплектуванням бібліотеки ради літературою та іншими інформаційними матеріалами як національних, так і зарубіжних видань.

 

Глава 9. Постійні комісії ради

Стаття 32. Постійні комісії

 

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом та положенням про постійні комісії ради.

Стаття 33. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2. Підготовча група, яка готує першу сесію новообраної ради розглядає заяви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень ради.

3. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування депутатських груп/фракцій та отримання пропозицій від їх керівників.

4. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

5. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутатів, пропозиціями депутатських груп/фракцій та вимогами щодо мінімальної та максимальної чисельності депутатів в комісії.

6. У разі необхідності, може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм цього регламенту.

7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

8. Голови комісій обираються радою шляхом таємного голосування за пропозицією  голови громади. Голова громади може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій голови громади щодо кандидатури на посаду голови постійної комісії може пропонуватися інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями.

9. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова громади, секретар ради.

Стаття 34. Загальні повноваження постійних комісій ради

Відповідно до компетенції, визначеної положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів селищної ради, незалежно від суб'єкта їх внесення;

2) здійснюють загальний контроль за виконанням бюджету громади в частині, що відноситься до їх компетенції, для чого виконання бюджету розглядається на засіданнях комісії чотири рази на рік у квітні, липні, жовтні та січні;

3) здійснюють контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

4) заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

5) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в громаді;

6) у разі необхідності публікують в місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

7) готують пропозиції раді щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян;

Стаття 35. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1) створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

2) створювати експертні групи, залучати на договірній основі, в межах коштів, виділених на роботу комісії, необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що розміщені на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) мати право обов'язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат  бюджету громади;

7) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших міських рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;

8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

2. Для запрошення на своє засідання посадових осіб, постійна комісія не пізніш як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії, чи особи, що його замінює. В запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріали будуть потрібні від цієї особи на засіданні.

3. Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов'язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов'язана письмово попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе пов­новажну особу для розгляду питання.

5. Комісія, розглянувши письмову відповідь запрошеної особи може взяти до відому інформацію про причини відсутності і прийняти рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену або перене­сти засідання комісії на інший день.

6. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

Стаття 36. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв'язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, згідно з цим положенням.

2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови громади або ініціативою не менш як 1/3 членів комісії.

3. Апарат ради після отримання звернення голови громади або за ініціативи членів комісії, підписаної власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та всіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або іншої дати, яка не може бути пізнішою трьох днів від дати, заявленої у вказаних документах.

4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

5. Головує на засідання комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

6. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч. 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 37. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому, чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.

3. Слухання мають відкритий характер і в місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та обговорення запрошені та представники громадськості.

6. Якщо питання, винесене на слухання стосується окремих поселень громади, на такі слухання запрошуються старости цих поселень з правом слова.

Стаття 38 Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, та плану роботи комісії і пропозицій голови громади, виконавчого комітету, членів комісії.

2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 39. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.

2. Рішення[2] комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою зокрема щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводилися за ініціативою чи за участю комісії.

5. Висновки комісії є обов'язковими до розгляду сесією ради, головою громади та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов'язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як місяця від дня їх отримання.

7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою або, у разі його відсутності, заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 40. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає відповідальний працівник апарату ради чи в окремих випадках секретар комісії.

2. У протоколі вказується:

1) дата та місце проведення засідання комісії;

2) список членів комісії, присутніх на засіданні;

3) список запрошених на засідання комісії;

4) перелік питань, що розглядались;

5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

6) результати голосувань по кожному з рішень;

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається працівником, відповідальним за складання протоколу, на підпис голові та секретареві комісії.

5. Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.

Стаття 41. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою комісії може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому регламенті для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, яке підписують голови комісій або особи, що їх замінюють.

6. У разі якщо результати голосування по окремому чи всіх рішеннях у різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій в порядку, встановленому цим регламентом .

7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписує головуючий на засіданні та голови комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особи, що їх замінюють.

Стаття 42. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.

2. У межах коштів, передбачених бюджетом громади на організацію роботи комісій, комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності позаштатних консультантів, експертів з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розроблення проектів нормативних актів у межах своєї компетенції.

Глава10. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 43. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови громади або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття 44. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним ос­іб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодав­ством за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 45. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ

Глава  11. Скликання, відкриття і закриття сесії

Стаття 46. Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

3. Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов'язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 47. Скликання сесії ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються головою громади відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, з його ініціативи, а також у двотижневий термін, за пропозицією більшості членів виконавчого комітету ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради, або у порядку реалізації громадою права на місцеву ініціативу. У цьому випадку сесію відкриває та веде голова громади.

2. У разі порушення зазначених термінів скликання сесії або за дорученням голови громади сесію скликає, відкриває та веде секретар ради.

3. У разі відмови чи неможливості скликання сесії головою громади та секретарем ради сесія скликається:

1) з ініціативи виконавчого комітету – постійною комісією ради;

2) з ініціативи третини депутатів від загального складу ради – цими депутатами.

4. У випадку подання  про скликання сесії за підписами не менше половини членів виконкому ради з поясненням причин скликання сесії ради, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень ре­єструється в секретаріаті ради та невідкладно подається голові комісії ради з питань регламенту, який зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від дати отримання подання скликати засідання комісії, на якому розглянути дане подання та здійснити всі необхідні кроки для скликання сесії не пізніш як за два тижні від дати подання. Головує на сесійному засіданні у цьому випадку голова комісії чи інший депутат, визначений комісією.

5. У випадку, передбаченому п. 2) ч. 3, подання за підписами не менше третини депутатів від складу ради з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень реєструється в секретаріаті ради. Секретаріат зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання подання повідомити всіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, якими була скликана сесія, депутат, що входить до її складу, а веде сесію за рішенням ради один із депутатів ради.

6. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

7. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний засідань ради доводиться секретарем ради до відома кожного депутата (письмово або по телефону), а також оприлюднюється через засоби масової інформації або іншим публічним способом.

Стаття 48. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього регламенту.

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4. Закриття сесії оголошується головуючим на засіданні не раніше передостаннього четверга кварталу, після завершення розгляду всіх питань, що були включені до порядку денного.

5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

6. Погоджувальна рада  та комісії ради можуть продовжувати роботу після закінчення сесії без прийняття комісіями офіційних рішень.

7. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний Гімн України.

Глава 12. Робочі органи сесії ради

Стаття 49. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування.

2. Лічильні комісії формуються, як правило, з трьох депутатів.

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з членів однієї депутатської групи/фракції. Підрахунок голосів під час обрання першої лічильної комісії здійснює головуючий.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 50. Редакційна комісія

1. Редакційною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради, та редакційного уточнення ухвалених рішень.

2. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. У роботі редакційної комісії беруть участь автори проекту рішення.

3. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

Стаття 51. Секретаріат ради

1. Для забезпечення підготовки сесій ради, роботи постійних та тимчасових контрольних комісій та депутатів ради громади рада за пропозицією голови громади утворює секретаріат ради, який:

a) здійснює організаційно-технічні заходи з підготовки і проведення сесій та роботи Погоджувальної ради  і комісій ради;

б) здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності депутатів;

в) проводить реєстрацію депутатів;

г) реєструє депутатські запити;

д) відповідає за друкування (розмноження) прийнятих ухвал ради з примірника, підписаного редакційною комісією;

е) веде діловодство ради;

є) виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень ради.

2. У своїй діяльності секретаріат керується положенням, яке затверджується радою.

3. Повноваження секретаріату ради за її рішенням може виконувати секретар ради або відповідальна посадова особа апарату ради.

Глава 13. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 52. Скликання першої сесії

Першу сесію новообраної ради скликає виборча комісія не пізніш як через місяць після обрання ради у правомочному складі шляхом публічного оголошення в засобах масової інформації чи іншими способами, що забезпечують публічність оголошення.

Стаття 53. Документи, що надаються депутату

1. Депутату не пізніш як за два тижні до першої сесії надсилається:

1) повідомлення про час першого пленарного засідання;

2) регламент ради громади;

3) перелік діючих постійних комісій ради і положення про них;

4) довідкові матеріали про обраних депутатів: прізвище, ім'я та по батькові; номер виборчого округу; рік народження; дані про посаду, місце роботи, партійність.

5) список посадових осіб ради та номери їх службових телефонів.

2. Депутат не пізніш як за тиждень до початку сесії подає на ім'я новообраного голови громади:

a) назви комісій, в яких він згоден працювати;

б) прізвище депутата, який міг би представляти його у Підготовчій депутатській групі.

Стаття 54. Підготовча група

1. Для підготовки першої сесії новообраної ради громади утворюється Підготовча депутатська група.

2. Персональний склад Підготовчої депутатської групи формується головою громади (новообраним) з числа депутатів, прізвища яких найчастіше називали депутати і голова громади, як своїх представників у Підготовчій депу­татській групі.

3. Підготовча депутатська група, на підставі пропозицій голови громади та депутатів ради готує:

1) проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;

2) проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

3) проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;

4) пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.

4. Перше засідання Підготовчої депутатської групи голова громади скликає не пізніше як за шість днів до початку першої сесії ради нового скликання.

5. Група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 55. Порядок проведення першої сесії ради

1. Першу сесію ради відкриває і веде голова виборчої комісії; він інформує раду про підсумки виборів депутатів і голови громади, визнання їх повноважень і передає ведення сесії голові громади (новообраному).

2. Голова громади інформує депутатів ради про роботу Підготовчої депутатської групи та оголошує одноденну перерву у пленарних засіданнях ради для формування депутатами депутатських груп/фракцій.

3. Через день пленарні засідання продовжуються і за головування на ньому голови громади проводяться за таким порядком денним:

1) інформація голови громади про створення депутатських груп/фракцій;

2) обрання секретаря ради;

3) визначення переліку, складу і функцій постійних комісій ради;

4) обрання постійних комісій ради:

5) затвердження голів постійних комісій;

6) оголошення складу Погоджувальної ради, у разі її створення;

7) розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період;

8) різне.

4. Розгляд і затвердження порядку денного сесії на подальший період роботи ради здійснюється відповідно до вимог цього регламенту.

 

Стаття 56. Особливості ведення першої сесії у разі не обрання голови громади

1. У разі якщо обрано правоспроможний склад ради, але не обрано голову громади, головує на сесії чинний голова попереднього скликання.

2. У цьому випадку рада обирає виконуючих обов'язки секретаря ради та голів постійних комісій ради.

3. Після обрання нового голови громади обрання посадових осіб ради здійснюється відповідно до цього регламенту.

 

Глава 14. Формування порядку денного засідання сесії ради

Стаття 57. Порядок денний сесії  ради

 1. Порядок денний – це перелік питань, сформований головою ради в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії селищної ради.
 2. Проект порядку денного сесії ради затверджується радою на кожній її сесії.
 3. Порядок денний сесії ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

Стаття 58. Формування порядку денного

 1. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою ради, депутатами, постійними комісіями, секретарем виконкому , як правило, до підписання головою ради розпорядження про скликання сесії, але не пізніше як за 20 робочих днів до пленарного засідання сесії ради.

Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради щодо розгляду регуляторних актів вносяться з урахуванням часу на оприлюднення (не менше ніж один місяць), підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу та погодження уповноваженим органом.

 1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства селищної  ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням .

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» .

 1. Проекти рішень ради передають до відповідних відділів та секторів для розгляду та встановлення відповідності його чинному законодавству. Якщо проект рішення відповідає чинному законодавству, то на ньому ставлять візу, а у випадку невідповідності проекту рішення чинному законодавству – надають висновок. Після цього проект рішення разом з іншими матеріалами передається відповідній профільній, суміжній та іншим постійним комісіям для подальшої роботи.
 2. Якщо за наслідками розгляду в постійних комісіях до проектів рішень були внесені зміни та доповнення, або виникли суперечки, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на засіданні постійної комісії із запрошенням голів інших постійних комісій.
 3. Розпорядження голови про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і громадян не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках – не пізніше чим за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і з проектом порядку денного, що передбачається для винесення на розгляд ради, шляхом опублікування відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті ради.
 4. Проект порядку денного сесії районної ради з доопрацьованими проектами рішень надаються депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії.
 5. Пропозиції до порядку денного, внесені зборами громадян (які відбулись у відповідності Законодавства України), повинні відображати загальні інтереси територіальної громади і відноситися до компетенції селищної ради.

Глава 15 . Затвердження порядку денного засідання сесії селищної ради

Стаття 59. Затвердження проекту порядку денного сесії ради

 1. Проект порядку денного сесії ради,вноситься головою ради на затвердження радою.
 2. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією, про зміну черговості розгляду питань порядку денного, головуючий на засіданні районної ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування «за основу».
 3. Після прийняття проекту порядку денного «за основу» головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії ради.
 4. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проекту порядку денного сесії ради, яка за результатами голосування ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування «у цілому».
 5. Якщо проект порядку денного «у цілому» не прийнято, він ставиться на голосування «по пунктах». Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим «у цілому».
 6. Якщо порядок денний не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим «у цілому».
 7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому». Якщо порядок денний не прийнятий «у цілому», застосовується процедура голосування, передбачена пунктом 5 цієї статті.

Глава 16. Обговорення питань порядку денного

Стаття 60. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні ради

 1. Рішення ради приймаються після їх обговорення.
 2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною депутатською комісією, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з висновком відповідної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії;

4) виступи депутатів;

5) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і записалися на виступ;

6) заключне слово доповідача (співдоповідачів);

7) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

 1. За пропозицією головуючого на засіданні доповідь (співдоповідь) з питань порядку денного може не заслуховуватись, якщо питання було обговорено на засіданнях постійних комісій районної ради, та за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Стаття 61. Питання порядку денного «Різне»

 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії ради депутатам надається право виступити у «Різному».
 2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.
 3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін. В такому випадку депутат має подати письмове формулювання свого питання до виконавчого апарату ради до закінчення пленарного засідання сесії, але не пізніш одного дня з моменту закінчення сесії.
 4. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

Стаття 62. Припинення дебатів

 1. Дебати по розглянутому питанню припиняються більшістю голосів від числа присутніх депутатів. Перед припиненням дебатів головуючий інформує депутатів про число тих, хто записався для виступу і що виступили. Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити з заключним словом. Тексти виступів депутатів, що не виступили на сесії, можуть бути залучені до стенографічного звіту сесії (за бажанням депутата). Зауваження, доповнення в проекти рішень подаються депутатами в письмовій формі і можуть бути включені в рішення радою, якщо вони не суперечать чинному законодавству.
 2. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат.
 3. Право на виступ запрошеним або присутнім особам на пленарному засіданні надається за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії районної ради.

Стаття 63.  Протокол і стенограма сесії

 1. На кожній сесії ради ведуться протокол і стенограма пленарного засідання. Протокол є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішень радою.
 1. У протоколі сесії ради вказуються наступні дані:

– найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата і місце проведення сесії;

– число депутатів,  обраних  у  раду,  число присутніх і відсутніх депутатів;

– порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на розгляд ради;

– прізвища, ініціали депутатів, що виступили в суперечках (для осіб, що не є депутатами районної ради – посади), а також депутатів, які внесли запит чи  задали  (письмово або  усно)  питання доповідачам;

–  перелік усіх прийнятих рішень із вказівкою кількості голосів, поданих за рішення і тих, хто утримався.

 1. Протокол сесії ради підписується головою ради, а у випадках, передбачених законом – секретарем   ради чи депутатом, що веде сесію.
 1. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті радою з всіма узгодженнями і матеріалами, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, письмові пропозиції і зауваження депутатів, передані головуючому на сесії, тексти виступів осіб що записалися, але не одержали слово для виступу в зв’язку з припиненням суперечок, список відсутніх на сесії депутатів з вказівкою причин, список запрошених на сесію.

Глава 17. Рішення ради та стадії  їх підготовки

Стаття 64. Загальні положення про рішення

 1. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та ненормативні правові акти індивідуальної дії у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії ради, та рішення з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань, що приймаються радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не оформлюються.

 1. Нормативний акт – це прийнятий Черкаською селищною  радою в межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, який:

– встановлює, змінює чи скасовує норми права;

– носить загальний чи локальний характер;

– поширюється на невизначене коло осіб;

– застосовується неодноразово.

 1. Ненормативний правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий селищний радою у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

– що має персональний характер;

– дія якого вичерпується одноразовим застосуванням;

– оперативно-розпорядчого характеру.

 1. Прийняття однотипних ненормативних правових актів індивідуальної дії може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії ради.
 2. Рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного,або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).
 3. Ненормативні правові акти індивідуальної дії, що передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта чи юридичної особи, які не виконані в передбачені рішенням строки, в порядку контролю за виконанням рішень можуть бути скасовані рішенням ради.

Стаття 65. Проекти рішень

 1. Проекти рішень ради готуються головою ради, заступником голови ради, секретарем ради, депутатами селищної ради, постійними депутатськими комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчим апаратом селищної ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.
 2. Текст проекту рішення ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.
 3. Текст проекту рішення ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями ради.

Не допускається внесення на сесію ради проектів рішень, якщо не виконано і не знято з контролю раніше прийняте рішення ради з аналогічного питання.

 1. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).
 2. Проект рішення у резолютивній частині обов’язково має містити пункти, що передбачають:

1) конкретні заходи, при необхідності – із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів;

2) точні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо;

3) доручення про контроль за виконанням відповідними постійними комісіями районної ради;

4) вимоги щодо термінів оприлюднення рішень районної ради нормативного характеру.

До проекту рішення (розпорядження) додаються:

– лист погодження;

– документи, що обґрунтовують рішення, у тому числі пояснювальна записка;

– лист розсилання (перелік підприємств, установ і організацій, яким необхідно направити рішення).

 1. Проект рішення вважається підготовленим після узгодження та візування всіма необхідними посадовими особами, що беруть участь у підготовці та узгодженим з постійною профільною депутатською комісією. У лист узгодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, голови постійних депутатських комісій, чиї інтереси торкаються відповідного рішення. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та Регламенту він повертається автору проекту для доопрацювання.

Глава 18. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

Стаття 66. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

 1. Право нормотворчої ініціативи мають:

1) голова селищної ради;                               

2) депутати селищної ради;

3) постійні комісії селищної ради;

4) виконавчий апарат селищної  ради;

5) секретар виконкому ;

6) загальні збори громадян.

Глава 19. Порядок внесення проектів регуляторних актів

та їх опрацювання в постійних комісіях селищної ради

Стаття 67. Порядок розгляду проектів нормативного характеру (регуляторних актів)

 1. Рішення ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд сесій ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, який приймається відповідно до законодавства.
 2. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
 3. Аналіз регуляторного впливу підписується розробником проекту регуляторного акта.
 4. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, про що розробник повідомляє в печатних засобах масової інформації та розміщується інформація на офіційному сайті ради в мережі Інтернет.
 5. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проекту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Стаття 68.  Подання проекту нормативного акта

 1. Кожен проект регуляторного акта, внесеного на розгляд до ради, подається до виконавчого апарату ради, який протягом двох робочих днів передає проект до відповідної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідна постійна комісія протягом 10 днів забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

 1. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу.
 3. Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом 10 днів.
 4. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 5. Рішення ради нормативного характеру офіційно оприлюднюються в офіційному друкованому виданні засобі масової інформації, не пізніше десяти днів з дня їх прийняття та підписання,або розміщуються на офіційному сайті в мережі Інтернет не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

 

Глава 19 . Пленарні засідання

Стаття 69. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в рішенні про проведення сесії час.

2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради, ранкові пленарні засідання ради починаються о 10 годині і закінчуються о 14 годині.

3. Вечірні пленарні засідання відбуваються з 14 до 17 години.

4. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

5. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.

6. На початку ранкового засідання відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів і депутатських запитань.

7. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії («різне»). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

Стаття 70. Встановлення правоспроможності/кворуму засідання

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з Погоджувальною радою  може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

 

Глава 20 . Ведення пленарних засідань

Стаття 71. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова громади.

2. У разі відсутності голови громади або у випадках, передбачених цим регламентом, обов'язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, голова постійної комісії ради з питань регламенту – коли сесія скликана цією комісією або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – іншій особі.

Стаття 72. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні Ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви ;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) забезпечує дотримання цього регламенту всіма присутніми на засіданні;

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому регламенті.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач.

Стаття 73. Розгляд процедурних пропозицій

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

2. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

3. Доповнення процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення приймається більшістю присутніх на засіданні.

4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з'ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.

5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з регламентом.

Стаття 74. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього регламенту.

3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення прийма­ється радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту­пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність кворуму.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Глава 21  . Порядок надання слова

Стаття 75. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин і заключного слова – 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 76. Загальний час для обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більш як дві години.

2. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, то рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому регламентом для виключення питання з порядку денного.

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

8. Головуючий надає слово представнику Ради старост чи старості поселення, щодо якого розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було досягнуто його попереднього схвалення Радою старост.

Стаття 77. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування....».

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

4. Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

1) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

2) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

5. У ході обговорення питань депутати, голова громади чи представник виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про  неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав:

1) їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

2)  їх прийняття не входить до компетенції ради:

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

6. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

7. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

8. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом.

9. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою процедурою.

10. З'ясування, обговорення і прийняття рішення з цих питань передує голосуванню щодо тексту, до якого їх внесено.

11. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються одночасно.

 

Глава 22. Прийняття рішень радою

Стаття 78. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається відкритим/поіменним голосуванням більшістю голосів «за» від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.

5. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. 6. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

7. Підрахунок голосів щодо рішень селищної ради здійснюється відкритим поіменним голосуванням.

 

Стаття 79. Відкрите  поіменне голосування.

 

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування.

2.Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.На офіційному веб-сайті селищної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради .

      4. Для підрахунку голосів при відкритому  поіменному голосуванні  із числа депутатів обирається  секретаріат у складі двох  чоловік.

      5.Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється наступним чином: член секретаріату оголошує прізвище депутата в алфавітному порядку, депутат говорить «За», «Проти» чи «Утримався». Іншій член секретаріату відмічає результати голосування депутата в списку депутатів, підраховує та оголошує результати голосування.  Результат голосування за кожен варіант заноситься до протоколу сесії ради.

    6.Поіменне голосування може проводитися а допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата або без такого (в закритому режимі);

    7. Після закінчення кожного голосування за допомогою системи електронного голосування його результати висвітлюються на інформаційному табло в залі засідань та оголошуються головуючим на пленарному засіданні.

 

Стаття 80. Таємне голосування

1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради  у виняткових випадках, передбачених регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відмічає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

1) час і місце проведення голосування;

2) порядок заповнення бюлетеня;

3) критерії визнання бюлетеня недійсним;

4) порядок організації голосування.

3. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються секретаріатом ради за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

4. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

1) отримує від секретаріату складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

2) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

5. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускають у скриньку для таємного голосування.

6. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановлення результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 81. Види голосування

1. Якщо у регламенті прямо не вказано вид голосування щодо розгляду певного питання, за процедурним рішенням ради може бути застосовано один із таких видів голосування:

1) кількісне – вибір варіанта відповіді: «за», «проти», «утримався»;

2) рейтингове – послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремого депутата не обмежується;

3) альтернативне – послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може проголосувати «за» тільки щодо одного з варіантів;

4) квалітативне – альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанта, що ставиться на голосування: «дуже погано», «не задовільно», «задовільно», «добре», «дуже добре» або: «незадовільно», «задовільно»;

5) сигнальне, що проводиться головуючим без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.

2. Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, сесія може прийняти процедурне рішення провести голосування у два тури; у другому турі на голосування виносяться варіанти, що набрали найбільше голосів депутатів у першому турі.

Стаття 82. Обов'язковість таємного голосування

1. Персональні обрання, призначення, затвердження на посади чи до складу колегіальних органів або відкликання чи усунення з посади здійснюються радою таємним голосуванням.

2. Двома третинами голосів від свого загального складу рада може приймати рішення про відкрите голосування із вказаних питань, якщо це не стосується:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень  голови громади.

Стаття 83. Прийняття рішень радою

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

1) рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

3) звернення – рішення ради, зверненого до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

4) заяви – рішення ради, що містить виявлення позиції ради з певних питань;

5) процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

Стаття 84. Підписання прийнятих рішень

1. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття підписується  головою громади, у випадках, визначених цим регламентом, головуючим на засіданні ради.

2. Рішення ради протягом терміну, визначеного частиною 1 цієї статті, може бути зупинено головою громади і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова громади має скликати пленарне засідання ради.

3. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення у новій редакції.

4. Якщо голова громади у двотижневий термін не скликав пленарного засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження голови громади і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється.

5. У випадку, коли голова громади не підписує прийняті радою в межах її компетенції рішення, рада може поставити питання про не забезпечення головою громади наданих йому повноважень.

Стаття 85. Процедурні питання

1. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8) про визначення способу проведення голосування;

9) про форму бюлетеня для таємного голосування;

10) про перерахунок голосів;

11) про взяття інформації до відома;

12) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

2.У разі виникнення сумніву чи якщо запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

3. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим регламентом

Глава 23 . Порядок голосування пропозицій

Стаття 86. Загальні вимоги до голосування пропозицій

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у письмовому вигляді і не були відкликані.

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування також.

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульовано нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 87. Голосування альтернативних пропозицій

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Погоджувальною радою , вона ставиться на голосування першою.

Стаття 88. Голосування поправок

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться.

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 89. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Глава  24. Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 90. Обрання секретаря ради

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради.

2. Кандидатуру секретаря пропонує раді голова громади.

3. Представлена кандидатура обговорюється на засіданні ради.

4. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за процедурним рішенням ради вони обговорюються на пленарному засіданні кожна зокрема або всі разом.

5. Якщо пропонується кілька кандидатур, то за пропозицією однієї чи декількох фракцій, підтриманою процедурним рішенням ради, попередньо може проводитися таємне рейтингове голосування, за наслідками якого визначається кількість кандидатів, що будуть включені до бюлетеня для таємного голосування.

Стаття 91. Відкликання секретаря

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

1) головою громади;

2) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.

4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин під час обговорення подання про його відкликання.

5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.

6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 92. Обрання голів постійних комісій

1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою громади з урахуванням пропозицій депутатських фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів.

2. У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

1) назви всіх постійних комісій;

2) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

3) дані про їх партійну належність;

4) назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів.

4. У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, голова громади вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональних кандидатурах.

5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.

6. У разі вибуття голови постійної комісії голова громади  за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

Стаття 93. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) головою громади;

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється таємним голосуванням, якщо не прийнято інше рішення відповідно до норм цього регламенту.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 94. Обрання членів виконавчого комітету ради

1. Кандидатури членів виконавчого комітету та заступників голови громади , за винятком тих, хто входить до складу виконавчого комітету за посадою, вносить на розгляд ради голова громади.

2. Внесені на розгляд ради кандидатури заступників голови громади обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях.

3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим регламентом.

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

5. Кандидати на посади заступників голови громади обов'язково виступають на пленарному засіданні, відповідають на запитання і обговорюються на пленарному засіданні. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна з постійних комісій чи фракцій ради.

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників голови громади, членів виконкому можуть брати участь тільки депутати.

7. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

8. Якщо запропонована головою громади кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, голова громади у десятиденний термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

9. Питання про звільнення із займаних посад заступників голови громади , керівників утворених радою органів підлягає розгляду й обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання заступникам міського голови і керівникам вказаних органів необхідно надати слово для виступу.

Стаття 95. Відкликання з посад за власним бажанням

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я селищного голови.

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту оголошення цієї заяви особою, що її подала на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

3. В інших випадках, коли особа не може сама оголосити заяву на засіданні ради, голосування про відкликання особи з посади за її заявою є обов'язковим і може проводитися відкритим голосуванням, якщо з цього при­воду прийнято процедурне рішення ради.

Стаття 96. Дострокове припинення повноважень голови громади

1. Повноваження голови громади вважаються достроково припиненими по праву у разі:

1) його звернення із заявою до ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;

5) його смерті;

6) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.

2. Повноваження голови громади можуть бути достроково припинені у випадках:

1) коли він порушує Конституцію та/або закони України, права і свободи громадян;

2) не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження голови громади з підстав, визначених пп. 2–5) ч. 1 цієї статті, вважаються припиненими з моменту оголошення на пленарному засіданні ради юридичного акта, що підтверджує настання факту настання вка­заної підстави. При цьому обговорення та голосування не проводиться.

4. З підстав, визначених п. 1) ч. 1 цієї статті повноваження голови громади вважаються припиненими з моменту проголошення ним на пленарному засіданні ради заяви про складення ним повноважень голови громади. При цьому обговорення та голосування не проводиться.

5. У разі якщо з різних причин голова громади не може особисто зачитати заяву на пленарному засіданні ради, рада може доручити постійній комісії з питань регламенту зустрітися з головою громади, з'ясувати суть справи та виступити з відповідною доповіддю на пленарному засіданні ради. У разі якщо в комісії не виникає сумнівів щодо справді добровільності власноручного написання заяви головою громади, повноважен­ня голови громади вважаються припиненими з моменту оголошення доповіді постійної комісії.

6. У разі настання підстав, визначених п. 6) ч. 1 цієї статті, рада має право зажадати від голови громади додаткових пояснень щодо порушення ним норми закону стосовно обмеження сумісності діяльності та доручити комісії з питань регламенту провести перевірку факту порушення головою громади цих вимог, або запропонувати голові громади протягом двох днів розв'язати це питання.

7. Не пізніше як за два дні від призначення перевірки по ч. 6 цієї статті постійна комісія з питань регламенту доповідає раді про наявність чи відсутність підстав, визначених п. 6) ч. 1 цієї статті. У разі наявності таких підстав повноваження голови громади вважаються припиненими з моменту проголошення доповіді постійної комісії.

Стаття 97. Особливості процедури дострокового припинення повноважень селищного голови

1. Дострокове припинення повноважень голови громади з підстав, визначених частини другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пп. 1–2) ч. 2 статті регламенту) здійснюється (перевірити закон, чи не внесено нових змін):

1) за рішенням міського референдуму в порядку, визначеному законодавством України;

2) за рішенням ради громади в порядку, визначеному цим регламентом.

2. Рішення про припинення повноваження  голови громади може ініціюватися:

1) не менш як половиною  депутатів від загального складу ради;

2) не менш як однією десятою частиною громадян, що мають право вибору селищного голови в порядку реалізації права на місцеву ініціативу щодо дострокового припинення повноважень голови громади.

3. Пропозиція про включення до порядку денного пленарної сесії ради питання про дострокове припинення повноважень голови громади  з підстав, визначених пп. 1–2 ч. 2 статті 89 цього регламенту, подається в строки та порядку, визначеному цим регламентом, і має бути підтримана підписами не менш як половини  депутатів ради або не менш як однією десятою громадян, мешканців міста, що мають право голосу на місцевих виборах.

4. До проекту рішення ради про дострокове припинення повноважень голови громади додаються: юридичні документи, що підтверджують настання підстав, визначених цим регламентом, обґрунтування необхідності дострокового припинення повноважень голови громади з інших підстав, якщо це ініціатива громадян міста.

5. Оформлення проекту рішення та підписні листи громадян мають відповідати нормам цього регламенту та статуту громади.

6. Після реєстрації подання про включення питання до порядку денного вважається таким, що включене в порядок денний чергової сесії і не підлягає додатковому затвердженню.

7. Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень голови громади до розгляду головування на сесії покладається на секретаря ради, а у разі його відмови – на іншого депутата, обраного радою процедурним рішенням.

8. Обговорення питання відбувається в такому порядку:

1) головуючий інформує депутатів про суть подання, зачитує проект рішення ради та юридичні документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для розгляду питання щодо дострокового припинення повноважень голови громади;

2) надається слово голові громади, який має право на спростування аргументів, що стали підставою для розгляду цього питання,  надання додаткових пояснень чи документів. Загальний час виступу голови громади не може перевищувати 60 хвилин;

3) надається час для запитань депутатів та не більше трьох представників ініціативної групи, якщо питання включено на розгляд ради за процедурою місцевої ініціативи, та відповідей голови громади на них – до 60 хвилин;

4) обговорення з обов'язковим наданням слова всім бажаючим взяти участь у ньому депутатів.

9. Після обговорення рада більшістю від складу ради має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань регламенту підготувати  висновки щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень голови громади для внесення його на голосування або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень голови громади та підготовки проекту рішення.

10. Якщо ініціатива про припинення повноважень голови громади належала депутатам ради, але рішення про доручення комісії відповідно до ч. 9 цієї статті не набрало більшості голосів від складу ради , ініціатива про припинення повноважень вважається відхиленою. Нова подібна ініціатива не може розглядатися раніш ніж через півроку від дня цього розгляду.

11. Постійна комісія з питань регламенту або тимчасова контрольна комісія  у строки, встановлені радою, готує висновки щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови чи проект нового рішення, яке може містити такі варіан­ти рішення:

1) призначити місцевий референдум про припинення повноважень голови громади;

2) припинити повноваження голови громади та звернутись до Верховної Ради України про призначення виборів голови громади у строки передбачені виборчим законодавством;[3]

3) звернутися до Верховної Ради України про призначення позачергових виборів голови громади.

12.  Голосування проекту рішення   про дострокове припинення повноважень голови громади  здійснюється не раніше, як за 48 годин від часу завершення обговорення цього питання .

13. У разі ухвалення рішення про призначення місцевого референдуму за ініціативою ради  голова громади має право на включення до бюлетеня питання про дострокове припинення повноважень ради громади.

14. Рішення про дострокове припинення повноваження голови громади вважається ухваленим, якщо за це проголосувало понад двох третин депутатів від загального складу ради.

15. У разі дострокового припинення повноважень голови громади по праву чи за рішенням ради рада громади призначає вибори голови громади, до обрання якого його повноваження виконують секретар ради та перший заступник голови громади, відповідно до положень ст. 50, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розмежування повноважень і посадових обов'язків, що діяли на час дострокового припинення го­лови громади.

Стаття 98. Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Дострокове припинення повноважень депутата ради громади здійснюється по праву, без прийняття рішення радою громади з моменту оголошення на пленарному засіданні ради головою громади, чи особою, що його в цей час замінює юридичних актів, що засвідчують підстави, передбачені пп. 1–8) ч. 1 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».(перевірити закон на предмет відповідності)

2. У разі наявності підстав, передбачених пп. 1–2) ч. 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» рішення приймається більшістю від складу ради..

3. Дострокове припинення повноважень депутата може бути здійснено шляхом його відкликання відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

4. Після дострокового припинення повноважень депутата ради рада приймає рішення про призначення виборів відповідно до виборчого законодавства.

Стаття 99. Дострокове припинення повноважень ради громади

1. Дострокове припинення повноважень  ради громади може бути здійснено відповідно до закону рішенням місцевого референдуму[4], Верховною Радою України[5] через призначення дострокових виборів та власним рішенням згідно з цим регламентом.

2. Рішення про саморозпуск приймається радою 2/3 голосів від загального складу ради таємним голосуванням.

3. Підставою для проведення голосування про саморозпуск ради може бути подання, підписане більшістю депутатів від складу ради, або ініціатива громадян, якщо її підписали більш ніж десять відсотків мешканців громади, що мають право голосу на місцевих виборах у порядку реалізації права на місцеву ініціативу.

4. Підставою для саморозпуску ради можуть бути також негативні результати місцевого референдуму, ініційованого та призначеного радою з питання недовіри голові громади.

5. Рішення про саморозпуск ради підлягає оприлюдненню в установленому цим регламентом порядку.

6. Після набуття чинності даного рішення рада не може проводити сесій.

7. Повноваження депутатів припиняються з обранням нового складу ради у правомочному складі.

Глава 24 . Оприлюднення рішень ради

Стаття 100. Реєстрація  рішень сесії

 1. Рішення селищної ради реєструються в виконавчому  апараті  селищної ради з вказівкою номера скликання сесії і з присвоєнням їм порядкового номера. (Наприклад, 7/17-233 від “_____” 200_р. де 7 – номер скликання, 17 – номер сесії, 233 – номер рішення).

Стаття 101. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

2. У протоколі засідання ради зазначають: дату, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3. До протоколу засідання ради додатково включають:

1) дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

2) список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

3) результати поіменного голосування;

4) повні результати голосування;

5) тексти не виголошених виступів депутатів;

6) окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень.

 

Стаття 102. Зберігання протоколів

1. Протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями за їх особистими заявами до секретаря ради.

6. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

Стаття 103. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення ради нормативно-правового характеру оприлюднюються не пізніш як у 20-денний термін з дня їх прийняття.

3. Інші рішення ради набувають чинності з моменту їх підписання відповідно до цього регламенту.

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом прийнятого рішення виправлення вносяться негайно юридичним відділом, якщо невідповідності мають місце в документі, вивішеному на стенді ради.

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого тексту рішення.

Стаття 104. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради нормативного характеру, а також звернення та заяви ради підлягають обов'язковому оприлюдненню на інтернет ресурсі громади, а також через вивішування текстів прийнятих рішень на спеціальному стенді ради, до якого є вільний доступ мешканців громади, та опублікування їх у газеті ради.

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради, а також розміщуються на інтернет-ресурсі громади, який має передбачати можливості пошуку ухвалених рішень за різними ознаками: ключове слово, дата прийняття, номер рішення, тощо.

3. Кожен має право ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень, для чого встановлюються години доступу до книги для бажаючих.

4. Кожен має право отримати копію будь-якого рішення ради з книги прийнятих радою рішень за окрему плату, яка не може бути більшою від затрат, необхідних для виготовлення копії, і встановлюється рішенням виконавчого органу ради.

Глава 25. Засади контрольної діяльності ради

Стаття 105. Контрольна діяльність ради та її комісій

 1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у частині делегованих повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.
 2. Постійні депутатські комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

Постійні депутатські комісії у питаннях, які належать до їх відання отримують від структурних підрозділів виконавчого комітету , від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень всі необхідні матеріали і документи, договори, угоди.

Керівники відділів структурних підрозділів зобов`язані звітувати на постійних депутатських комісіях за напрямками про використання бюджетних коштів, направлених на виконання заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку селищної ради .

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

Стаття 106.  Контроль за виконанням рішень ради

 1. Рада безпосередньо або через створені нею постiйнi депутатські комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту. Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова.
 2. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рішення одразу після прийняття, але не пiзнiше 5-денного строку пiсля закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

Постійна комiсiя на своєму засiданнi розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рішень, надає iнформацiю про це голові ради або його заступнику.

 

Глава 26. Виконавчий апарат ради

Стаття 107. Статус та порядок утворення виконавчого апарату ради

 1. Виконавчий апарат утворюється радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови. Діяльність виконавчого апарату здійснюється на підставі Положення про виконавчий апарат селищної ради.

Стаття 108. Повноваження виконавчого апарату

 1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів ради, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з громадами населених пунктів ,, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також асоціаціями органів місцевого самоврядування.

Стаття 109. Напрямки діяльності виконавчого апарату

1.Виконавчий апарат ради:

– здійснює організаційно-технічну підготовку сесій ради

– забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців;

– надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією;

– організовує узагальнення доручень виборців, веде їхній облік і здійснює контроль за їх реалізацією;

– надає методичну і практичну допомогу постійним комісіям в організації їхньої діяльності;

– розглядає за дорученням голови ради, його заступника , секретаря ради звернення, адресовані раді, веде їхній облік, готує по них відповідні довідки і пропозиції, сприяє депутатам ради в цих питаннях;

– здійснює організаційно-технічні заходи щодо підготовки і проведення референдумів, а також виборів народних депутатів України, депутатів органів місцевого самоврядування;

– організовує навчання депутатів і керівників органів місцевого самоврядування;

– бере участь у підготовці нарад, семінарів, зустрічей, а також інших заходів, які проводяться радою, постійними депутатськими комісіями та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь